Teisės aktai, reglamentuojantys psichikos sveikatos priežiūrą

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1290);
 2. Lietuvos Respublikos Narkologinės priežiūros įstatymas (Žin., 1997, Nr. 30-711);
 3. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas X-1070 "Dėl psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 42-1572);
 4. Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 2009 Nr. 145-6425);
 5. Lietuvos Respublikos Slaugos praktikos įstatymas (Žin., 2001 Nr. 62-2224);

 

Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-601 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 "Gydytojas psichiatras teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 94-3514);
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-577 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN 114:2005"Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 90-3384);
 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 17 d. Nr. V-714  ‚Dėl Lietuvos medicinos normos MN 22:2014 „Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Skelbta: Teisės aktų registras, 2014.06.18);
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-583 "Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos" (Žin., 2001, Nr. 96-3400);
 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 751 "Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo" (Žin., 1998, Nr. 112-3118) - pakeistas nuo 2013-07-28;
 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 133 "Dėl pirminio asmens psichikos būklės patikrinimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 1996, Nr. 28-695);
 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-245 "Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-583 "Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos" pakeitimo" (Žin., 2011, Nr. 33-1573);
 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-861 "Dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 110-5600);
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-1052 "Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo V-861 "Dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"(Žin., 2012, Nr. 136-6996);
 10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-720 "Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 221 "Dėl ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių negalima tinkamai naudotis civiliniais ginklais, sąrašo ir asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą medicininio patikrinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2013, Nr. 82-4096);
 11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-803 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 386 „Dėl Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Skelbta: Teisės aktų registras, 2015.07.01);
 12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 ,,Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490);
 13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-164 ,,Dėl ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 24-1151);
 14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-178 ,,Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 30-1389).