Pirminė psichikos sveikatos priežiūra

 

Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra – tai kvalifikuotų pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose psichikos sveikatos centrams keliamus reikalavimus, kompleksas.
Kretingos psichikos sveikatos centre aptarnaujami gyventojai, prisirašę prie visų Kretingos miesto ir rajono pirminių sveikatos priežiūros centrų. Kreipiantis į Psichikos sveikatos centrą, siuntimas iš šeimos gydytojo nebūtinas. Neapdraustiems socialiniu draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji psichiatro pagalba. Registracija išankstinė registratūroje arba paskambinus telefonu: (8 445) 79055. Atvykus,  su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Neįgalūs asmenys, arba esant sunkiai psichikos sveikatos būklei (prilygstančiajai būtinajai pagalbai), negalintys atvykti į Psichikos sveikatos centrą, gali iškviesti gydytoją psichiatrą arba psichikos sveikatos slaugytoją į namus telefonu: (8 445) 79055.

VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centras atlieka šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinąją medicinos pagalbą;
2. vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą:
2.1. propaguoja sveiką gyvenseną;
2.2. vykdo psichikos sutrikimų prevenciją, ypatingą dėmesį skirdamas depresijos ir savižudybių prevencijai;
2.3. įgyvendina psichikos sveikatos stiprinimo priemones;
2.4. dalyvauja įgyvendinant vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priemones;
2.5. dalyvauja įgyvendinant pagyvenusių žmonių psichikos sveikatos priemones;
2.6. teikia psichiatrinių krizių intervencijos paslaugas;
2.7. atlieka pirminį asmens psichikos sveikatos būklės patikrinimą;
2.8. teikia psichologinę pagalbą asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, ir jų artimiesiems;
2.9. vykdo psichikos ligonių, kuriems dažnai paūmėja psichikos sutrikimai ir tai kelia pavojų jų pačių ir (ar) aplinkinių sveikatai arba gyvybei, stebėseną;
2.10. teikia psichofarmakoterapijos, asmens, šeimos konsultavimo, psichiatrinės abilitacijos, psichosocialinės reabilitacijos paslaugas;
2.11. teikia priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos pirminio lygio paslaugas;
2.12. teikia psichikos sveikatos slaugos, socialinės pagalbos paslaugas;
2.13. vykdo lėtiniais psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių pacientų priežiūrą;
3. pagal kompetenciją atlieka profilaktinius sveikatos tikrinimus;
4. išduoda pacientams nedarbingumo pažymėjimus;
5. nepriskirtais jo kompetencijai, taip pat visais neaiškiais atvejais siunčia pacientus antrinio ar tretinio lygio ambulatorinių ar stacionarinių paslaugų gauti;
6. teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas namuose, pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vadovo nustatytą tvarką;
7. pagal kompetenciją siunčia asmenis dėl neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo teisės aktų nustatyta tvarka;
8. nustato medicinines indikacijas ir kontraindikacijas dėl asmenų apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje;
9. vykdo asmenų, kuriems teismo sprendimu taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, ambulatorinį stebėjimą; Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikti išvadą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų taikymo panaikinimo;
10. kartu su socialinės globos ir rūpybos įstaigomis, organizacijomis teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą, bendradarbiauja teikiant reabilitacijos ir abilitacijos paslaugas;
11. tvarko medicinos dokumentaciją ir teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
12. praneša apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, teisėsaugos institucijoms;
13. informuoja apie galimai pažeistas vaiko teises savivaldybę / seniūniją;
14. bendradarbiauja su šeimos gydytojais, slaugos bei socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais, dirbančiais sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose;
15. teikia kitas sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Dėl vaikų ir paauglių psichiatrinės pagalbos kreiptis į :
Ambulatorinį konsultacinį skyrių vaikų ir paauglių registratūrą, adresu Puodžių g. 9, Klaipėda, tel. nr. 8 664 56383. (priima su šeimos gyd. siuntimu)
Tęstiniam gydymui kreiptis į VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centrą.
 

Būklių, kada teikiama būtinoji psichiatrinė pagalba VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centre, sąrašas

Skubiosios medicininės pagalbos mastas

 


Paciento elgesio taisyklės nedarbingumo metu